White and Skyblue Vintage Fridge – Retro Kitchen Appliance

$900

Vintage fridge in white and skyblue, adding a charming retro touch to your kitchen decor.